FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना तथा समाचार

अ.न.मी. (सहायकस्तर चौथो) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

समाज सेवी, बालमनोविज्ञ तथा बाल विशेषज्ञ सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी ३० दिने सूचना

सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

अ.हे.व. (सहायकस्तर चौथो) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

अ.न.मी.(सहायकस्तर चौथो) पदको परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

अ.हे.व. पदको परीक्षा संचालन तथा सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

कार्यक्रम संयोजक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages